Szukaj

Regulamin sprzedaży przewodników w Sklepie Ruszaj w Drogę!

§ 1  Kto sprzedaje Przewodniki

 1. Ten Regulamin określa zasady sprzedaży przewodników elektronicznych (treści cyfrowe niezapisane na materialnym nośniku) oraz przewodników wydanych w formie papierowej książki. Regulamin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. 2019.134 j.t.).
 2. Przewodniki w sklepie sprzedaje Fundacja Ruszaj w Drogę! Sprzedaż przewodników jest realizacją celu statutowego Fundacji Ruszaj w Drogę!, którym jest promocja turystyki w Polsce oraz edukacja. Środki uzyskane ze sprzedaży przewodników Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja Ruszaj w Drogę! ma siedzibę w Pępowie (83-330) przy ulicy Zielone Wzgórze 25, jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618990, NIP 589-202-45-08, (zwana dalej Ruszaj w Drogę!). Z Ruszaj w Drogę! można kontaktować się mailowo na adres: "sklep małpka ruszajwdroge kropeczka pl" lub telefonicznie: 506 756 599.
 4. Przewodnik – jeśli Regulamin nie wskazuje inaczej, rozumie się przez to zarówno przewodnik w formie elektronicznej (treści cyfrowe niezapisane na materialnym nośniku) jak i przewodnik w formie papierowej.
 5. Sklep – sklep internetowy, w którym Turysta może kupić Przewodnik po wybranym regionie Polski. Sklep dostępny jest pod adresem www.sklep.ruszajwdroge.pl
 6. Turysta – zamieszkała w Polsce lub posiadająca siedzibę w Polsce:  pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca zamiar zakupu lub kupująca w Sklepie Przewodnik.
 7. Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.
 8. Umowę sprzedaży oraz relacje między Ruszaj w Drogę! a Turystą reguluje prawo polskie.
 9. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. Dostawa Przewodnika możliwa jest wyłącznie na terenie Polski. W relacjach z Turystą Ruszaj w Drogę! posługuje się językiem polskim.

§ 2 Jakie przewodniki sprzedaje Ruszaj w Drogę!

 1. Ruszaj w Drogę! oferuje w sklepie Przewodniki po Polsce, których autorami są Kasia i Maciej Marczewscy. Przewodniki opisują wybrane regiony, miasta lub atrakcje Polski. Przewodniki elektroniczne mają format PDF. Przewodniki papierowe mają format książki. 
 2. W każdym Przewodniku Turysta znajdzie sprawdzone i praktyczne gotowe plany na jednodniowe wycieczki po regionie, województwie lub innym obszarze, którego dotyczy Przewodnik. Oprócz gotowych planów wycieczek przewodniki zawierają także informacje praktyczne, ciekawostki oraz historię danego regionu. W Przewodnikach jest również dużo zdjęć i linków odsyłających do stron zewnętrznych.
 3. Przewodniki służą do zaplanowania urlopu, wycieczki lub wakacji w regionie, którego on dotyczy. Są także praktyczną pomocą przy odwiedzaniu polecanych miejsc i atrakcji, bo ich opisy są dodane przy propozycji danej wycieczki.


§ 3  Jak kupić przewodnik

 1. Żeby kupić Przewodnik w Sklepie, Turysta wybiera Przewodnik, który chce nabyć, zapoznaje się z jego opisem, żeby ustalić, czy Przewodnik odpowiada jego potrzebom, a następnie przechodzi kolejne kroki zakupu.
 2. Po zapoznaniu się z opisem Przewodnika oraz informacjami dodatkowymi, w tym ceną, Turysta wybiera opcję „Do koszyka”. Opcja ta nie zobowiązuje jeszcze do zapłaty. Po przejściu „Do koszyka”, Turysta wypełnia informacje niezbędne do realizacji zamówienia podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, na który zostanie także wysłany link do pobrania elektronicznego Przewodnika, a w przypadku zakupu przewodnika papierowego - także adres do wysyłki. Następnie Turysta sprawdza poprawność wpisanych danych, zaznacza, czy chce otrzymać fakturę za zakup (jeśli tak, to wypełnia dane do faktury), wybiera sposób płatności, zaznacza odpowiednie zgody oraz klika „Zapłać”. W tym momencie Turysta zawiera z Ruszaj w Drogę! umowę zakupu Przewodnika.
 3. Kliknięcie opcji „Zapłać” zobowiązuje Turystę do wykonania przelewu celem opłacenia wybranego Przewodnika. Turysta przechodzi do formatki zapłaty (tzw. bramka płatnicza) i wybiera sposób zapłaty i bank, z którego realizowana będzie zapłata.
 4. Przy pobieraniu płatności za przewodnik, Ruszaj w Drogę! korzysta z bramki płatniczej, tj. rozwiązania informatycznego umożliwiającego szybkie wykonanie przelewu lub płatności kartą za pomocą narzędzi internetowych dostarczonych przez banki i wydawców kart, którą dostarcza operator płatności firma PayU z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Operator płatności działa w imieniu i na rzecz Ruszaj w Drogę! Odnotowanie płatności przez operatora płatności firmę PayU oznacza odnotowanie płatności przez Ruszaj w Drogę! Lista obsługiwanych przelewów i kart dostępna jest na stronie internetowej: Zamówienia i płatności cyfrowe
 5. Aktualna cena Przewodnika widoczna jest zawsze przed zakupem w sklepie internetowym. Ceny w Sklepie są cenami brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które podawane są przy wyborze operatora pocztowego i sposobu dostawy przez Turystę. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Przewodnika wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem. Ruszaj w Drogę! zastrzega sobie prawo do zmian cen Przewodników, jednak zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmiany.
 6. Jeśli Turysta będący osobą fizyczną jest niepełnoletni, zakup Przewodnika może nastąpić wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna. Turysta poprzez zakup Przewodnika deklaruje, że jest osobą pełnoletnią lub – będąc osobą niepełnoletnią – uzyskał zgodę opiekuna prawnego na zakup Przewodnika.
 7. Po złożeniu zamówienia i poprawnej realizacji płatności, tj. gdy operator płatności działający na rzecz Ruszaj w Drogę! odnotuje zapłatę za Przewodnik, Turysta otrzymuje mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia.
 8. Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz mail z linkiem do przewodnika lub mail z numerem przesyłki i linkiem do śledzenia przesyłki wysyłane jest na adres e-mail podany przez Turystę w procesie zakupu.
 9. Jeśli Turysta zrezygnuje z dokończenia procesu płatności, umowa zostaje rozwiązana, a Ruszaj w Drogę! nie wysyła Turyście maila z informacją o potwierdzeniu zamówienia ani maila z linkiem do pobrania przewodnika. Do czasu otrzymania przez Ruszaj w Drogę! zapłaty, Turysta nie otrzyma maila z linkiem do pobrania przewodnika. W przypadku otrzymania przewodnika elektronicznego pomimo braku obciążenia rachunku Turysty kwotą zakupu, Turysta zobowiązany jest uiścić płatność za przewodnik przelewem na rachunek bankowy Fundacji Ruszaj w Drogę! o numerze: 51 1750 0012 0000 0000 3348 8726 (Bank BNP Paribas), Dane do przelewu: Fundacja Ruszaj w Drogę! Ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo.
 10. Jeśli Turysta korzysta ze sposobu płatności typu szybki przelew, zapłata następuje niezwłocznie, a mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz mail z linkiem do pobrania przewodnika elektronicznego wysyłany jest w ciągu kilku minut. Wybór zwykłego przelewu lub innej formy płatności może spowodować, że mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz mail z linkiem do przewodnika elektronicznego zostanie wysłany maksymalnie w ciągu 3 dni od dnia odnotowania zapłaty za przewodnik.
 11. Mail z numerem przesyłki oraz linkiem do jej śledzenia wysyłany jest po odnotowaniu przez Sklep płatności za przewodnik papierowy oraz po jego spakowaniu. Sklep przygotowuje przewodnik papierowy do wysyłki po odnotowaniu płatności za przewodnik papierowy.

§ 4  Jak pobrać przewodnik elektroniczny

 1. Żeby pobrać plik PDF z przewodnikiem elektronicznym, Turysta klika przycisk „Pobierz plik” znajdujący się w treści maila. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik. Plik jest udostępniany do pobrania w paczce ZIP, która zawiera numer zamówienia. Paczkę ZIP z przewodnikiem w formacie PDF Turysta rozpakuje z pomocą oprogramowania do rozpakowywania paczek ZIP zainstalowanego na urządzeniu, na które pobierany jest plik. Zaleca się zapisanie paczki ZIP na dysku urządzenia, na które pobierany jest plik, a następnie jej otwarcie.
 2. Plik z przewodnikiem będzie udostępniony do pobrania przez 72 godziny od chwili jego wygenerowania przez Sklep. Turysta otrzymuje w mailu informację do kiedy może pobrać plik. Turysta może pobrać plik z przewodnikiem maksymalnie 5 razy.

§ 5 Wymogi techniczne do zakupu przewodnika elektronicznego oraz korzystania z niego

 1. Turysta, żeby kupić elektroniczny przewodnik w Sklepie oraz korzystać z niego na swoim urządzeniu elektronicznym, musi dysponować infrastrukturą spełniającą jednocześnie następujące wymogi techniczne:
  1. komputer lub telefon, albo inne podobne urządzenie posiadające połączenie z siecią internetową (wyłącznie w celu pobrania przewodnika) oraz pamięcią umożliwiającą przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (w celu korzystania z przewodnika);
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie Sklepu oraz pobieranie i zapisanie dokumentów w postaci elektronicznej w pamięci urządzenia, o którym mowa w pkt 1);
  3. program umożliwiający prawidłowe rozpakowanie paczki ZIP i wyświetlenie treści przewodnika zapisanego w formacie .PDF, np. Adobe PDF Reader lub PDF Foxit Reader; do prawidłowego wyświetlenia treści przewodnika nie jest wymagane połączenie internetowe, jeśli przewodnik zapisano wcześniej w pamięci urządzenia;
  4. internetowe konto pocztowe (adres e-mail).
 2. Plik przewodnika posiada następujące funkcjonalności i techniczne środki ochrony:
  1. może być otwarty przez program w wersji Acrobat 6.0 lub nowszy, lub program innego producenta odpowiadający takiemu standardowi,
  2. może być drukowany,
  3. nie może być edytowany ani zmieniany,
  4. nie może być kopiowany,
  5. nie może być komentowany,
  6. nie może być wypełniany,
  7. nie może być podpisywany,
  8. nie można tworzyć dla niego stron szablonowych.


§ 6 Jak otrzymam przewodnik papierowy - warunki dostawy

 1. Przewodnik papierowy wysyłany jest na adres podany przez Turystę w procesie zakupu. Turysta w procesie zakupu wybiera dostępnego w Sklepie operatora pocztowego, za pośrednictwem którego nastąpi doręczenie. Operatorami pocztowymi w Sklepie są: Poczta Polska S.A. oraz Paczkomaty InPost Sp. z o.o. Operator pocztowy działa w imieniu i na rzecz Ruszaj w Drogę!. Koszt przesyłki ponosi Turysta.
 2. Sposób oraz koszt dostawy ustala każdorazowo operator pocztowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wybierając sposób dostawy Turysta oświadcza, że zapoznał się z regulaminem dostawy wybranego operatora pocztowego i wyraża zgodę na warunki dostawy. Aktualny koszt dostawy widoczny jest zawsze przed zakupem w sklepie internetowym. Koszty dostawy w Sklepie są cenami brutto.
 3. W przypadku wyboru operatora pocztowego Paczkomaty InPost Sp. z o.o., Sklep nadaje przewodniki papierowe do wysyłki codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłka zostanie nadana u tego operatora w dniu otrzymania płatności za złożone zamówienie lub następnego dnia roboczego. Czas dostawy od chwili nadania określa firma Paczkomaty InPost Sp. z o.o. i informacja ta jest podana w Sklepie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed złożeniem zamówienia.
 4. W przypadku wyboru operatora pocztowego Poczta Polska S.A., Sklep nadaje przewodniki papierowe do wysyłki w każdy poniedziałek i czwartek, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłka zostanie nadana u tego operatora w najbliższy poniedziałek lub czwartek po dniu otrzymania płatności za złożone zamówienie, w zależności od tego, który z tych dni wypada najszybciej.
 5. W przypadku braku możliwości nadania przesyłki w dni określone w ust. 3 i 4 powyżej, Sklep informuje o tej sytuacji na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją przed dokonaniem zakupu oraz podaje najbliższą datę nadania przesyłek.
 6. Przewodniki papierowe dostarczane są na adres, który Turysta podał w procesie zakupu. Za prawidłowe podanie adresu odpowiada Turysta.

§ 7 Licencja na korzystanie z przewodnika

 1. Każdy Przewodnik oferowany w Sklepie przez Ruszaj w Drogę! stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jest objęty ochroną autorską przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być używany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej licencji. Majątkowe prawa autorskie do przewodników przysługują w całości Ruszaj w Drogę! Osobiste prawa autorskie do przewodników przysługują Katarzynie i Maciejowi Marczewskim. Ruszaj w Drogę! ma obowiązek dostarczenia Turyście Przewodników pozbawionych wad. Ruszaj w Drogę! oświadcza, że dostarcza Turyście Przewodniki pozbawione wad prawnych.
 2. Z chwilą zapłaty ceny Ruszaj w Drogę! udziela Turyście licencji na następujących warunkach:
  1. Licencja jest niewyłączna i odpłatna – to oznacza, że Ruszaj w Drogę! może udzielać licencji na Przewodnik także innym osobom, a sama licencja zostaje udzielona już po opłaceniu Przewodnika,
  2. Licencja jest udzielona na czas nieokreślony wyłącznie Turyście, który kupił Przewodnik,
  3. Licencja jest ograniczona terytorialnie – obowiązuje wyłącznie na terenie Polski,
  4. Turysta nie ma prawa udzielać dalszych licencji na Przewodnik innym osobom,
  5. Turysta ma prawo korzystać z Przewodnika wyłącznie na własny użytek; przez korzystanie rozumie się zapisanie, kopiowanie, wyświetlanie lub przenoszenie pliku z przewodnikiem wyłącznie na urządzenia lub do zasobów w chmurze, do których wyłącznie Turyście przysługuje stosowne prawo,
  6. Turysta ma prawo pięciokrotnie pobrać elektroniczny przewodnik na dowolne urządzenie elektroniczne, do którego Turyście przysługuje prawo,
  7. Turysta ma prawo wydrukować elektroniczny Przewodnik, wyłącznie na własny użytek.
 3. Zakazuje się w szczególności:
  1. dokonywania zmian lub modyfikacji, tworzenia opracowań Przewodników oraz rozpowszechniania przewodników lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,
  2. utrwalania lub zwielokrotniania Przewodników w celu ich rozpowszechniania,
  3. kopiowania Przewodników w celu ich udostępnienia osobom trzecim,
  4. komercyjnego wykorzystywania Przewodników w jakikolwiek sposób,
  5. wykorzystywania Przewodników do własnej zawodowej, gospodarczej lub statutowej działalności Turysty, także jeśli ta działalność nie jest komercyjna,
  6. publikowania, wyświetlania, przesyłania i udostępniania Przewodników osobom trzecim, a w szczególności udostępniania Przewodników w serwisach do dzielenia się plikami.
 4. Zakazy określone w ust. 3 powyżej nie obejmują dozwolonego użytku określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Turysta jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Przewodników w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 6. Jeśli Turysta będzie korzystał z prawa cytatu, zobowiązany jest podpisać cytat imionami i nazwiskami autorów oraz oznaczeniem Ruszaj w Drogę!: Kasia i Maciej Marczewscy, Fundacja Ruszaj w Drogę! oraz tytułem publikacji, z której cytat pochodzi.
 7. W przypadku zakupu przewodnika papierowego, z chwilą dokonania płatności na Turystę przechodzi prawo własności do egzemplarza przewodnika rozumianego jako trwały nośnik informacji zawartych w treści tego przewodnika

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Przewodnika i zwroty

 1. Turysta może odstąpić od umowy sprzedaży Przewodnika w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania Przewodnika do Sklepu, który to koszt ponosi Turysta.
 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. w przypadku przewodnika papierowego – od odebrania przewodnika przez Turystę lub wskazaną przez niego osobę od operatora pocztowego
  2. w przypadku przewodnika elektronicznego – od dnia zawarcia umowy.
 3. Turysta, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości oświadczyć swoją decyzję Sklepowi, na przykład w formie maila lub pisma wysłanego pocztą. Turysta może w tym celu skorzystać z formularza odstąpienia będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Turysta może też skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Korzystanie z wyżej wymienionych formularzy nie jest obowiązkowe, bo oświadczenie o odstąpieniu od umowy Turysta może złożyć w dowolnej formie, o ile z treści będzie wynikać jednoznaczna wola złożenia takiego oświadczenia.
 4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Turysta wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Turysta zobowiązany jest zwrócić przewodnik do Sklepu w takim stanie, w jakim go otrzymał, z uwzględnieniem konieczności stwierdzenia jakości i charakteru przewodnika. To oznacza, że Turysta może przejrzeć przewodnik, ale nie może z niego skorzystać, a następnie zwrócić go do Sklepu z wyraźnymi oznakami użycia lub korzystania z przewodnika w innym celu niż zapoznanie się z jego treścią. Za zmniejszenie wartości przewodnika spowodowane korzystaniem z niego w celu innym niż stwierdzenie jego charakteru (zapoznanie się z treścią) Turysta ponosi odpowiedzialność.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu przewodnika w wyniku odstąpienia ponosi Turysta. Jeśli Turysta wybrał sposób dostarczenia przewodnika inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Turyście poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Turysta, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić przewodnik do Sklepu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przewodnika przed jego upływem. Turysta może zwrócić przewodnik odsyłając go na adres: Fundacja Ruszaj w Drogę! ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo.
 8. Koszty zwrotu przewodnika ponosi Turysta, zatem Sklep informuje, że nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 9 Zwrot Turyście kwoty zapłaconej za Przewodnik

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Turyście kwotę Przewodnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Turysty do chwili otrzymania Przewodnika z powrotem lub dostarczenia przez Turystę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sklep zwróci pieniądze przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Turysta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, lub użycie takiego sposobu jakiego użył Turysta nie będzie możliwe z uwagi na ograniczenia narzędzia płatności. W takiej sytuacji Sklep zwróci się do Turysty o podanie rachunku bankowego do zwrotu lub innych informacji umożliwiających sposób zwrotu wybrany przez Turystę. Sklep nie odpowiada za brak odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu zwrotu pieniędzy lub za podanie nieprawidłowych informacji, w szczególności błędnego rachunku bankowego do zwrotu.


§ 10 Utrata prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych, tj. przewodnika elektronicznego

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Turyście w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)


§ 11  Dane osobowe Turysty

 1. Turysta, żeby kupić Przewodnik elektroniczny, musi podać następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres dostawy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu Przewodnika. W przypadku żądania wystawienia faktury, Turysta podaje dodatkowo adres, nazwę firmy i NIP. Podając dane Turysta oświadcza, że są one prawdziwe.
 2. Dane są niezbędne dla ważnego zawarcia oraz należytego wykonania umowy sprzedaży oraz dla celów podatkowych Ruszaj w Drogę! Dane mogą być także przetwarzane w celu należytej ochrony interesów Ruszaj w Drogę!, tj. rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami.
 3. Administratorem danych osobowych Turystów będących osobami fizycznymi dla celów zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji obowiązków podatkowych jest Fundacja Ruszaj w Drogę! z siedzibą w Pępowie.  
 4. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem ich udostępnienia operatorowi płatności – firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, operatorowi sklepu internetowego firmie Shoplo Sp. z o.o. ul. Inflancka 4c w Warszawie, oraz operatorom pocztowym – firmie Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa oraz firmie Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inżynierska 8 – pośrednikowi operatora pocztowego firmy Paczkomaty InPost Sp. z o.o.
 5. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące danych osobowych Turystów będących osobami fizycznymi zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie www.sklep.ruszajwdroge.pl/strona/polityka_prywatnosci 

§ 12 Jak złożyć reklamację

 1.  Turysta może składać do Ruszaj w Drogę! reklamacje w następujący sposób:
  1. drogą pisemną - na adres: Fundacja Ruszaj w Drogę!, ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo
  2. drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza kontaktu w Sklepie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: "sklep małpka ruszajwdroge kropeczka pl"
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie danych Turysty oraz czego Turysta żąda w związku z reklamacją. Reklamacja powinna zawierać adres korespondencyjny Turysty, chyba że:
  1. Turysta złożył reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu - wówczas adres korespondencyjny nie jest wymagany;
  2. Turysta złożył wniosek o otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną - wówczas wskazuje on adres poczty e-mail do doręczenia odpowiedzi na reklamację, chyba że Ruszaj w Drogę! posiada adres e-mail Turysty;
  3. Turysta nie jest osobą fizyczną - wówczas adres korespondencyjny nie jest wymagany, jeśli Turysta podał Ruszaj w Drogę! adres poczty e-mail lub Ruszaj w Drogę! posiada adres poczty e-mail Turysty.
 3. Na żądanie Turysty Ruszaj w Drogę! potwierdza mu otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 4. Ruszaj w Drogę! rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w pkt. 5, Ruszaj w Drogę! wyjaśnia Turyście przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które musi ustalić dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Ruszaj w Drogę! zwraca się do Turysty z prośbą o jej uzupełnienie.
 7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej na adres korespondencyjny Turysty, chyba że:
  1. Turysta złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą elektroniczną –wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Turystę adres poczty e-mail,
  2. Turysta nie jest osobą fizyczną - wówczas odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Turystę adres poczty e-mail.
 8. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Turysty przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
 9. Turysta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Turysta ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przewodnika,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Turysta może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl  
 10. Turysta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Turyście przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Ruszaj w Drogę! do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (co do zasady jeśli pozwanym będzie Ruszaj w Drogę! - sąd właściwy ze względu na adres siedziby Ruszaj w Drogę!).

§ 13  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Sklepie dla każdego Turysty.
 2. Każdorazowo do umów sprzedaży stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Turystę. Wersję takiego Regulaminu Turysta otrzymuje każdorazowo na swój e-mail po dokonaniu zakupu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2019r.


Załącznik

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży PrzewodnikaZgarnij darmowy rozdział i plan na weekend w Bieszczadach

Dołącz do 9.500 zadowolonych czytelników naszych maili. Dostaniesz:

 • Darmowy rozdział przewodnika Ruszaj w Bieszczady
 • Plan na 3 dni w Bieszczadach z opisem wycieczki na Tarnicę
 • Dostęp do 16 odcinków darmowego Kursu Ruszaj w Drogę!
 • Informacje o darmowych przewodnikach i spotkaniach Klubu Ruszaj w Drogę!

Sprawdź jak piszemy o Bieszczadach

Obserwuj @ruszajwdroge na Instagramie. Sprawdź jak opisujemy bieszczadzkie atrakcje i turystyczne szlaki:

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj