• jazsur
 • 605 

Regulamin sprzedaży przewodników w Sklepie Ruszaj w Drogę!

§ 1 Kto sprzedaje przewodniki

 1. Ten Regulamin określa zasady sprzedaży przewodników elektronicznych (treści cyfrowe niezapisane na materialnym nośniku) oraz przewodników wydanych w formie papierowej książki. Regulamin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz.287 ze zm.).
 2. Przewodniki w sklepie sprzedaje Fundacja Ruszaj w Drogę! Sprzedaż przewodników jest realizacją celu statutowego Fundacji Ruszaj w Drogę!, którym jest promocja turystyki w Polsce. Środki uzyskane ze sprzedaży przewodników Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja Ruszaj w Drogę! ma siedzibę w Pępowie (83-330) przy ulicy Zielone Wzgórze 25, jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618990, NIP 589-202-45-08, REGON 364492633 (zwana dalej Ruszaj w Drogę!). Z Ruszaj w Drogę! można kontaktować się mailowo jazsur lub telefonicznie 605.
 4. Przewodnik – jeśli Regulamin nie wskazuje inaczej, rozumie się przez to zarówno przewodnik w formie elektronicznej (treści cyfrowe niezapisane na materialnym nośniku) jak i przewodnik oraz inne publikacje w formie papierowej.
 5. Sklep – sklep internetowy, w którym Turysta może kupić Przewodnik. Sklep dostępny jest pod adresem www.sklep.ruszajwdroge.pl
 6. Turysta – zamieszkała w Polsce lub posiadająca siedzibę w Polsce: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca zamiar zakupu lub kupująca w Sklepie Przewodnik. Turysta może być przedsiębiorcą jak i Konsumentem.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu przewodnika w Sklepie dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.).
 8. Płatność online — (tzw. pay-by-link) forma zapłaty polegająca na pełnej integracji procesu płatności z systemem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie, a ich edycja jest zablokowana, dzięki czemu płacący nie musi wprowadzać danych. Operatorem płatności online dostarczającym narzędzie Shoper Płatności jest firma Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-817 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6). 
 9. Zwykły przelew bankowy — forma zapłaty, w której płacący sam loguje się na swoje konto bankowe i uzupełnia formularz płatności danymi skopiowanymi ze strony internetowej Sklepu, które to dane pozwolą na identyfikację płatności ze złożonym zamówieniem. Taki przelew można również zlecić w okienku pocztowym, podając dane przepisane ze strony internetowej Sklepu. Realizacja płatności tym kanałem może trwać nawet 3 (trzy) dni robocze.
 10. Płatność za pobraniem — forma zapłaty, która polega na przekazaniu płatności (w formie gotówki lub kartą płatniczą) kurierowi lub innej osobie reprezentującej firmę obsługującą przesyłkę.
 11. Umowę sprzedaży oraz relacje między Ruszaj w Drogę! a Turystą reguluje prawo polskie.
 12. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. Dostawa Przewodnika możliwa jest wyłącznie na terenie Polski. W relacjach z Turystą Ruszaj w Drogę! posługuje się językiem polskim.
 13. Turysta będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera z Ruszaj w Drogę! Umowę sprzedaży Przewodnika niezależnie od tego, czy robi to w związku ze swoją działalnością gospodarczą, czy bez takiego związku, posiada uprawnienia Konsumenta.

 

§ 2 Jakie przewodniki sprzedaje Ruszaj w Drogę!

 1. Ruszaj w Drogę! oferuje w sklepie Przewodniki po Polsce, których autorami są Kasia i Maciej Marczewscy. Przewodniki dotyczą wybranego regionu, miasta lub atrakcji Polski. Przewodniki elektroniczne mają format PDF lub mp3. Przewodniki papierowe mają postać książki.
 2. Jeśli co innego nie wynika z dokładnego opisu Przewodnika w Sklepie, w Przewodniku Turysta znajdzie sprawdzone i praktyczne gotowe plany na jednodniowe wycieczki po regionie, województwie lub innym obszarze, którego dotyczy Przewodnik. Najczęściej oprócz gotowych planów wycieczek przewodniki zawierają także informacje praktyczne, ciekawostki oraz historię danego regionu.
 3. Jeśli co innego nie wynika z opisu Przewodnika w Sklepie, służą one do zaplanowania urlopu, wycieczki lub wakacji w regionie, którego on dotyczy. Są także praktyczną pomocą przy odwiedzaniu polecanych miejsc i atrakcji.

 

§ 3 Jak kupić przewodnik

 1. Żeby kupić Przewodnik w Sklepie, Turysta wybiera Przewodnik, który chce nabyć, zapoznaje się z jego opisem, żeby ustalić, czy Przewodnik odpowiada jego potrzebom, a następnie przechodzi kolejne kroki zakupu.
 2. Po zapoznaniu się z opisem Przewodnika oraz informacjami dodatkowymi, w tym ceną, Turysta wybiera opcję „Do koszyka”, a następnie podaje liczbę wybranych produktów i upewnia się, że ich liczba i cena jest zgodna z jego wyborem. Opcja „Do koszyka” nie zobowiązuje jeszcze do zapłaty.
 3. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Turysta przechodzi do formularza zamówienia. Kliknięcie "Zamawiam" nie zobowiązuje jeszcze do zapłaty. W formularzu zamówienia Turysta wypełnia informacje niezbędne do realizacji zamówienia podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, na który zostanie także wysłany link do pobrania przewodnika elektronicznego, a w przypadku zakupu przewodnika papierowego – także sposób dostawy i adres do wysyłki lub, w przypadku wyboru doręczenia do punktu odbioru, wybiera punkt, do którego ma nastąpić doręczenie. Następnie Turysta sprawdza poprawność wpisanych danych, zaznacza, czy chce otrzymać fakturę za zakup (jeśli tak, to wypełnia dane do faktury), wybiera sposób płatności, zaznacza odpowiednie zgody oraz klika „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W tym momencie Turysta zawiera z Ruszaj w Drogę! umowę zakupu Przewodnika.
 4. Ruszaj w Drogę! udostępnia następujące formy płatności:
  1. Płatność online (lub inaczej przelew ekspresowy/przelew natychmiastowy)
  2. Karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic)
  3. BLIK
  4. Zwykły przelew bankowy
  5. Płatność za pobraniem, przy czym ta forma płatności nie dotyczy przewodnika elektronicznego.
 5. Kliknięcie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zobowiązuje Turystę do opłacenia zamówienia w wybrany przez niego sposób płatności, spośród określonych w ust. 4 powyżej.
 6. W przypadku wyboru przez Turystę Płatności online, karty płatniczej lub BLIK Ruszaj w Drogę! korzysta z narzędzia Shoper Płatności (inaczej bramki płatniczej), tj. rozwiązania informatycznego umożliwiającego szybkie wykonanie przelewu za pomocą narzędzi internetowych dostarczonych przez banki i wydawców kart, którą dostarcza operator płatności firma Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 585-13-51-185. Operator płatności działa w imieniu i na rzecz Ruszaj w Drogę! Odnotowanie płatności przez operatora płatności firmę Blue Media S.A. oznacza odnotowanie płatności przez Ruszaj w Drogę! Lista obsługiwanych przelewów i kart płatniczych dostępna jest na stronie internetowej: frwd.pl/dostawa
 7. W przypadku wyboru przez Turystę Zwykłego przelewu bankowego, płatność za Przewodnik powinna być uiszczona przelewem na rachunek bankowy Fundacji Ruszaj w Drogę! o numerze: 51 1750 0012 0000 0000 3348 8726 (Bank BNP Paribas). Dane do przelewu: Fundacja Ruszaj w Drogę! Ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo.
 8. Aktualna cena Przewodnika widoczna jest zawsze przed zakupem w sklepie internetowym. Ceny w Sklepie są cenami brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które podawane są przy wyborze operatora pocztowego i sposobu dostawy przez Turystę. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Przewodnika wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem. 
 9. Jeśli Turysta będący osobą fizyczną jest niepełnoletni, zakup Przewodnika może nastąpić wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna. Turysta poprzez zakup Przewodnika deklaruje, że jest osobą pełnoletnią lub – będąc osobą niepełnoletnią – uzyskał zgodę opiekuna prawnego na zakup Przewodnika.
 10. Po złożeniu zamówienia Turysta otrzymuje mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia. Po poprawnej realizacji płatności, tj. gdy operator płatności działający na rzecz Ruszaj w Drogę! odnotuje zapłatę za Przewodnik lub gdy rachunek bankowy Ruszaj w Drogę! zostanie uznany kwotą przelewu, albo gdy Ruszaj w Drogę! otrzyma wpłatę uiszczoną metodą za pobraniem, Turysta otrzymuje mailowe potwierdzenie opłacenia zamówienia. Niezależnie od wyboru formy zapłaty turysta otrzyma potwierdzenie wysłania przesyłki na adres wskazany przez Turystę.
 11. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 10 powyżej wysyłane są na adres e-mail podany przez Turystę w procesie zakupu.
 12. Z zastrzeżeniem Płatności za pobraniem, jeśli Turysta zrezygnuje z dokończenia procesu płatności lub — w przypadku wyboru płatności Zwykłym przelewem bankowym — nie uiści kwoty płatności w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, umowa zostaje rozwiązana. W takiej sytuacji Ruszaj w Drogę! nie wysyła Turyście maila z informacją o opłaceniu zamówienia, zaksięgowaniu płatności ani o wysyłce, ani maila z linkiem do pobrania przewodnika elektronicznego, a zamówienie Turysty zostaje oznaczone w systemie Sklepu jako „anulowane”. Wyjątek od powyższej zasady stanowi sprzedaż przewodnika elektronicznego, który Turysta już otrzymał. 
 13. W przypadku otrzymania przewodnika elektronicznego pomimo braku obciążenia rachunku Turysty kwotą zakupu, Turysta zobowiązany jest uiścić płatność za przewodnik przelewem na rachunek bankowy Fundacji Ruszaj w Drogę! o numerze: 51 1750 0012 0000 0000 3348 8726 (Bank BNP Paribas). Dane do przelewu: Fundacja Ruszaj w Drogę! Ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo.

 

§ 4 Jak pobrać przewodnik elektroniczny

 1. Jeśli kupując przewodnik elektroniczny Turysta korzysta z Płatności online, zapłata następuje niezwłocznie, a mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz mail z linkiem do pobrania przewodnika elektronicznego wysyłany jest w ciągu kilku minut. Wybór Zwykłego przelewu bankowego może spowodować, że mail z linkiem do przewodnika elektronicznego zostanie wysłany maksymalnie w ciągu 3 (trzech) dni od dnia odnotowania zapłaty za przewodnik.
 2. Żeby pobrać plik PDF lub mp3 z przewodnikiem elektronicznym, Turysta klika przycisk „Pobierz plik” znajdujący się w treści maila. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik. Plik jest udostępniany do pobrania w paczce ZIP, która zawiera numer zamówienia. Paczkę ZIP z przewodnikiem w formacie PDF lub mp3 Turysta rozpakuje z pomocą oprogramowania do rozpakowywania paczek ZIP zainstalowanego na urządzeniu, na które pobierany jest plik. Zaleca się najpierw zapisanie paczki ZIP na dysku urządzenia, na które pobierany jest plik, a następnie jej otwarcie.
 3. Plik z przewodnikiem będzie udostępniony do pobrania przez 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny od chwili jego wygenerowania przez Sklep. Turysta otrzymuje w mailu informację do kiedy może pobrać plik. Turysta w tym czasie może pobrać plik z przewodnikiem maksymalnie 5 (pięć) razy.

 

§ 5 Wymogi techniczne Sklepu oraz przewodnika elektronicznego

 1. Turysta, żeby zamówić Przewodnik w Sklepie oraz aby pobrać elektroniczny przewodnik i korzystać z niego na swoim urządzeniu elektronicznym, musi dysponować infrastrukturą spełniającą jednocześnie następujące wymogi techniczne:
  1. komputer lub telefon, albo inne podobne urządzenie posiadające połączenie z siecią internetową (w celu złożenia zamówienia oraz w celu pobrania przewodnika elektronicznego) oraz pamięcią umożliwiającą przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (w celu korzystania z przewodnika elektronicznego);
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie Sklepu (przeglądarka z włączoną obsługą Javascript) oraz pobieranie i zapisanie dokumentów w postaci elektronicznej w pamięci urządzenia, o którym mowa w pkt a);
  3. program umożliwiający prawidłowe rozpakowanie paczki ZIP i wyświetlenie treści przewodnika zapisanego w formacie .PDF, np. Adobe PDF Reader lub PDF Foxit Reader oraz w formacie mp3; do prawidłowego wyświetlenia lub odtwarzania treści przewodnika nie jest wymagane połączenie internetowe, jeśli przewodnik zapisano wcześniej w pamięci urządzenia;
  4. internetowe konto pocztowe (adres e-mail).
 2. Plik przewodnika elektronicznego posiada następujące funkcjonalności i techniczne środki ochrony:
  1. może być otwarty przez program w wersji Acrobat 6.0 lub nowszy, lub program innego producenta odpowiadający takiemu standardowi,
  2. może być drukowany,
  3. nie może być edytowany ani zmieniany,
  4. nie może być kopiowany,
  5. nie może być komentowany,
  6. nie może być wypełniany,
  7. nie może być podpisywany,
  8. nie można tworzyć dla niego stron szablonowych.

 

§ 6 Jak otrzymam przewodnik papierowy - warunki dostawy

 1. Przewodnik papierowy wysyłany jest na adres podany przez Turystę w procesie zakupu. Turysta w procesie zakupu wybiera dostępnego w Sklepie operatora pocztowego, za pośrednictwem którego nastąpi doręczenie. Aktualna lista operatorów pocztowych obsługujących przesyłki w Sklepie dostępna jest na stronie: www.frwd.pl/dostawa
 2. Operator pocztowy działa w imieniu i na rzecz Ruszaj w Drogę!
 3. Przy wysyłaniu Przewodników Ruszaj w Drogę korzysta z zewnętrznej firmy magazynowo-wysyłkowej (Magazynu). Magazyn, o którym mowa, działa w imieniu i na rzecz Ruszaj w Drogę. Sposób oraz koszt wysyłki ustala każdorazowo operator Magazynu, na podstawie cen operatora pocztowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wybierając sposób wysyłki Turysta oświadcza, że zapoznał się z regulaminem dostawy wybranego operatora pocztowego i wyraża zgodę na warunki dostawy. Aktualny koszt wysyłki widoczny jest zawsze przed zakupem w Sklepie. Koszty wysyłki w Sklepie są cenami brutto. Koszt wysyłki ponosi Turysta.
 4. Terminy nadania zamówionych papierowych przewodników każdorazowo podawane są na stronie Sklepu w miejscu, w którym Turysta łatwo może się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia. W szczególności każdorazowo terminy nadania określone są na stronie www.frwd.pl/dostawa
 5. Czas dostawy od chwili nadania określa wybrany operator pocztowy i informacja ta jest podana w Sklepie na stronach opisów Przewodników i na stronie z zawartością koszyka, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed złożeniem zamówienia. www.frwd.pl/dostawa
 6. W przypadku braku możliwości nadania przesyłki w dni określone w ust. 4 powyżej, Sklep informuje o tej sytuacji na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją przed dokonaniem zakupu oraz podaje najbliższą datę nadania przesyłek. 
 7. Przewodniki papierowe dostarczane są na adres, który Turysta podał lub wybrał w procesie zakupu. Za prawidłowe podanie lub wybór adresu odpowiada Turysta. Mapę umożliwiającą wybór i zlokalizowanie punktów odbioru dostarczają operatorzy pocztowi. Ruszaj w Drogę! nie ma wpływu na ich rozmieszczenie.

 

§ 7 Licencja na korzystanie z przewodnika

 1. Każdy Przewodnik oferowany w Sklepie przez Ruszaj w Drogę! stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jest objęty ochroną autorską przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być używany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej licencji. Ruszaj w Drogę! posiada stosowne prawa do przewodników, umożliwiające ich sprzedawanie Turystom. Osobiste prawa autorskie do przewodników przysługują Katarzynie i Maciejowi Marczewskim. Ruszaj w Drogę! ma obowiązek dostarczenia Turyście Przewodników pozbawionych wad. Ruszaj w Drogę! oświadcza, że dostarcza Turyście Przewodniki pozbawione wad prawnych.
 2. Z chwilą zapłaty ceny Ruszaj w Drogę! udziela Turyście licencji do Przewodnika na następujących warunkach:
  1. Licencja jest niewyłączna i odpłatna – to oznacza, że Ruszaj w Drogę! może udzielać licencji na Przewodnik także innym osobom, a sama licencja zostaje udzielona już po opłaceniu Przewodnika,
  2. Licencja jest udzielona na czas nieokreślony wyłącznie Turyście, który kupił Przewodnik,
  3. Licencja jest ograniczona terytorialnie – obowiązuje wyłącznie na terenie Polski,
  4. Turysta nie ma prawa udzielać dalszych licencji na Przewodnik innym osobom,
  5. Turysta ma prawo korzystać z Przewodnika wyłącznie na własny użytek; przez korzystanie z przewodnika elektronicznego rozumie się zapisanie, kopiowanie, wyświetlanie lub przenoszenie pliku z przewodnikiem wyłącznie na urządzenia lub do zasobów w chmurze, do których wyłącznie Turyście przysługuje stosowne prawo, a w przypadku audbiobooka - dodatkowo słuchanie go osobiście lub w gronie znajomych lub rodziny,
  6. Turysta ma prawo pięciokrotnie pobrać elektroniczny przewodnik na dowolne urządzenie elektroniczne, do którego Turyście przysługuje prawo,
  7. Turysta ma prawo wydrukować elektroniczny Przewodnik wyłącznie na własny użytek.
 3. Zakazuje się w szczególności:
  1. dokonywania zmian lub modyfikacji, tworzenia opracowań Przewodników oraz rozpowszechniania Przewodników lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,
  2. utrwalania lub zwielokrotniania Przewodników w celu ich rozpowszechniania,
  3. kopiowania Przewodników w celu ich udostępnienia osobom trzecim,
  4. komercyjnego wykorzystywania Przewodników w jakikolwiek sposób,
  5. wykorzystywania Przewodników do własnej zawodowej, gospodarczej lub statutowej działalności Turysty, także jeśli ta działalność nie jest komercyjna, 
  6. publikowania, wyświetlania, przesyłania i udostępniania Przewodników osobom trzecim, a w szczególności udostępniania Przewodników w serwisach do dzielenia się plikami.
 4. Zakazy określone w ust. 3 powyżej nie obejmują dozwolonego użytku określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku chęci rozszerzenia licencji do Przewodnika, na przykład na jego komercyjne wykorzystanie lub do działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej, należy skontaktować się telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy z Ruszaj w Drogę! w celu ustalenia warunków takiej rozszerzonej licencji.
 6. Turysta jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Przewodników w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 7. Jeśli Turysta będzie korzystał z prawa cytatu, zobowiązany jest podpisać lub w inny sposób oznaczyć cytat imionami i nazwiskami autorów oraz oznaczeniem Ruszaj w Drogę!: Kasia i Maciej Marczewscy, Fundacja Ruszaj w Drogę! oraz tytułem publikacji, z której cytat pochodzi.
 8. W przypadku zakupu przewodnika papierowego, z chwilą dokonania płatności na Turystę przechodzi prawo własności do egzemplarza przewodnika rozumianego jako trwały nośnik informacji zawartych w treści tego przewodnika.

 

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Przewodnika i zwroty

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Turysty będącego Konsumentem oraz posiadającego uprawnienia Konsumenta.
 2. Turysta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może odstąpić od umowy sprzedaży Przewodnika w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania Przewodnika do Sklepu, który to koszt ponosi Turysta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. w przypadku przewodnika papierowego – od odebrania przewodnika przez Turystę lub wskazaną przez niego osobę od operatora pocztowego;
  2. w przypadku przewodnika elektronicznego – od dnia zawarcia umowy.
 4. Turysta, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości oświadczyć swoją decyzję Sklepowi, na przykład w formie maila lub pisma wysłanego pocztą. Turysta może w tym celu skorzystać z formularza odstąpienia będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Turysta może też skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Korzystanie z wyżej wymienionych formularzy nie jest obowiązkowe, bo oświadczenie o odstąpieniu od umowy Turysta może złożyć w dowolnej formie, o ile z treści będzie wynikać jednoznaczna wola odstąpienia od umowy.
 5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Turysta wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Turysta zobowiązany jest zwrócić przewodnik papierowy do Sklepu w takim stanie, w jakim go otrzymał, z uwzględnieniem konieczności stwierdzenia jakości i charakteru przewodnika. To oznacza, że Turysta może przejrzeć przewodnik papierowy, ale nie może z niego skorzystać, a następnie zwrócić go do Sklepu z wyraźnymi oznakami użycia lub korzystania z przewodnika w innym celu niż zapoznanie się z jego treścią. Za zmniejszenie wartości przewodnika papierowego spowodowane korzystaniem z niego w celu innym niż stwierdzenie jego charakteru (zapoznanie się z treścią) Turysta ponosi odpowiedzialność.
 7. Bezpośredni koszt zwrotu Przewodnika w wyniku odstąpienia ponosi Turysta. Sklep informuje, że nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami, jak również nie ponosi kosztów zwrotu przewodnika elektronicznego.
 8. Turysta, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić Przewodnik do Sklepu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przewodnika papierowego przed jego upływem. Turysta może zwrócić przewodnik papierowy odsyłając go na adres Ruszaj w Drogę: Ruszaj w Drogę!, ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo.
 9. W przypadku gdy Turysta nie odbierze Przewodnika i nie odstąpi od umowy, Ruszaj w Drogę ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej, chyba że Turysta nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

 

§ 9 Zwrot Turyście kwoty zapłaconej za Przewodnik

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Turyście kwotę Przewodnika oraz kwotę dostawy przewodnika papierowego do Turysty — o ile zostały one przez Turystę uiszczone — niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli Turysta wybrał sposób dostarczenia Przewodnika inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Turyście poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Sklep może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Turysty do chwili otrzymania Przewodnika z powrotem lub dostarczenia przez Turystę dowodu jego odesłania lub usunięcia (w przypadku przewodnika elektronicznego), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sklep zwróci pieniądze przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Turysta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Turysty z żadnymi kosztami, lub chyba że użycie takiego sposobu jakiego użył Turysta nie będzie możliwe z uwagi na ograniczenia narzędzia płatności. W takiej sytuacji Sklep zwróci się do Turysty o podanie rachunku bankowego do zwrotu lub innych informacji umożliwiających sposób zwrotu wybrany przez Turystę. Sklep nie odpowiada za brak odpowiedzi Turysty na pytanie dotyczące sposobu zwrotu pieniędzy lub za podanie nieprawidłowych informacji, w szczególności błędnego rachunku bankowego do zwrotu.

 

§ 10 Utrata prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych, tj. przewodnika elektronicznego

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Turyście w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

 

§ 11 Dane osobowe Turysty

 1. Turysta, żeby kupić Przewodnik, musi podać następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres dostawy lub wskazanie punktu dostawy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu Przewodnika. W przypadku żądania wystawienia faktury, Turysta podaje dodatkowo adres, nazwę firmy i NIP lub PESEL. Podając dane Turysta oświadcza, że są one prawdziwe.
 2. Administratorem danych osobowych Turystów będących osobami fizycznymi dla celów zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji obowiązków podatkowych jest Fundacja Ruszaj w Drogę! z siedzibą w Pępowie, dane jak w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ruszaj w Drogę! znajdują się w Polityce prywatności frwd.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 12 Jak złożyć reklamację

 1. Turysta może składać do Ruszaj w Drogę! reklamacje w następujący sposób:
  1. drogą pisemną - na adres: Fundacja Ruszaj w Drogę!, ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo;
  2. drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza kontaktu w Sklepie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: "sklep małpka ruszajwdroge kropeczka pl".
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie danych Turysty oraz czego Turysta żąda w związku z reklamacją. Reklamacja powinna zawierać adres korespondencyjny Turysty, chyba że:
  1. Turysta złożył wniosek o otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną - wówczas wskazuje on adres poczty e-mail do doręczenia odpowiedzi na reklamację, chyba że Ruszaj w Drogę! posiada adres e-mail Turysty;
  2. Turysta nie jest osobą fizyczną - wówczas adres korespondencyjny nie jest wymagany, jeśli Turysta podał Ruszaj w Drogę! adres poczty e-mail lub Ruszaj w Drogę! posiada adres poczty e-mail Turysty.
 3. Na żądanie Turysty Ruszaj w Drogę! potwierdza mu otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 4. Ruszaj w Drogę! rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w pkt. 4, Ruszaj w Drogę! wyjaśnia Turyście przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które musi ustalić dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Ruszaj w Drogę! zwraca się do Turysty z prośbą o jej uzupełnienie.
 7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej na adres korespondencyjny Turysty, chyba że:
  1. Turysta złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą elektroniczną – wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Turystę adres poczty e-mail,
  2. Turysta nie jest osobą fizyczną - wówczas odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Turystę adres poczty e-mail.
 8. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Turysty przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
 9. Turysta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Turysta ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przewodnika,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Turysta może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 10. Turysta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Turyście przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Ruszaj w Drogę! do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (co do zasady jeśli pozwanym będzie Ruszaj w Drogę! - sąd właściwy ze względu na adres siedziby Ruszaj w Drogę!).

 

§13 Odpowiedzialność Ruszaj w Drogę! wynikająca z rękojmi

 1. Ruszaj w Drogę! musi dostarczyć Turyście Przewodnik bez wad i przez okres 2 lat od wydania Turyście przewodnika odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, które wynikły z przyczyny tkwiącej w przewodniku, a wada ta jest istotna (tzn. niezgodna z treścią umowy sprzedaży).
 2. Jeśli Turysta stwierdzi wadę Przewodnika, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z § 12 powyżej.
 3. Z tytułu rękojmi Turysta może domagać się obniżenia ceny, wymiany rzeczy na nową (wolną od wad) albo odstąpienia od umowy sprzedaży. Turysta nie może jednak odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna, z zastrzeżeniem § 8 powyżej.
 4. Jeśli Turysta zażąda obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, Ruszaj w Drogę! może zaproponować wymianę Przewodnika na wolny od wad – niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Turysty.
 5. Ruszaj w Drogę! rozpatruje reklamację zgodnie z § 12 powyżej, przy czym jeśli Turysta zażądał wymiany Przewodnika albo zażądał obniżenia jego ceny, a Ruszaj w Drogę! w terminie 14 dni nie odniosła się do tego żądania, uważa się, że uznała to żądanie za uzasadnione.
 6. Po uwzględnieniu reklamacji Turysty, poniesione przez niego koszty związane ze zwrotem Przewodnika ponosi Ruszaj w Drogę!
 7. Żądania Turysty przedawniają się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Sklepie dla każdego Turysty.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Każdorazowo do umów sprzedaży stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Turystę. Wersję takiego Regulaminu Turysta otrzymuje każdorazowo na swój e-mail po dokonaniu zakupu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2021 r.

 

 


 

Załącznik nr 1 

Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży przewodnika

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEWODNIKA

Zwroty prosimy kierować do:

IMKER

Magazyn Ruszaj w Drogę!

Ul. Szczebrzeska 55

22-400 Zamość

Oświadczenie o odstąpieniu:

Ja, …………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży przewodnika pt.

………………………………………………………………………………………………
(tytuł przewodnika)

Data zakupu przewodnika:

 

Numer zamówienia:

#...........................

Mój adres:

Ulica i numer domu ………………………………………………………………..

Kod pocztowy ………… Miasto ……………………………………………….

Numer telefonu ……………………………………………………………………..

Email ………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy

 

Podpis:

 

…………………………………………………………………………………………………….
(data i podpis)

 

 

Załącznik

[PDF] Do wydruku - wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży Przewodnikado góry
Sklep jest w trybie podglądu
Przełącz widok na pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl