Szukaj

Regulamin sprzedaży przewodników w Sklepie Ruszaj w Drogę!

§ 1  Kto sprzedaje przewodniki

 1. Ten Regulamin określa zasady sprzedaży przewodników elektronicznych (treści cyfrowe niezapisane na materialnym nośniku). Regulamin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. 2019.134 j.t.).
 2. Przewodniki w sklepie sprzedaje Fundacja Ruszaj w Drogę! Sprzedaż przewodników jest realizacją celu statutowego Fundacji Ruszaj w Drogę!, którym jest promocja turystyki w Polsce oraz edukacja. Środki uzyskane ze sprzedaży treści cyfrowych Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja Ruszaj w Drogę! ma siedzibę w Pępowie (83-330) przy ulicy Zielone Wzgórze 25, jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618990, NIP 589-202-45-08, (zwana dalej Ruszaj w Drogę!). Z Ruszaj w Drogę! można kontaktować się mailowo na adres: "sklep małpka ruszajwdroge kropeczka pl" lub telefonicznie: 506 756 599.
 4. Sklep – sklep internetowy, w którym Turysta może kupić przewodnik elektroniczny po wybranym regionie Polski. Sklep dostępny jest pod adresem sklep.ruszajwdroge.pl
 5. Turysta – zamieszkała w Polsce lub posiadająca siedzibę w Polsce:  pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca zamiar zakupu lub kupująca w Sklepie przewodnik elektroniczny.
 6. Umowę sprzedaży oraz relacje między Ruszaj w Drogę! a Turystą reguluje prawo polskie.
 7. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. W relacjach z Turystą Ruszaj w Drogę! posługuje się językiem polskim.

§ 2 Jakie przewodniki sprzedaje Ruszaj w Drogę!

 1. Ruszaj w Drogę! oferuje w sklepie elektroniczne przewodniki po Polsce, których autorami są Kasia i Maciej Marczewscy. Przewodniki opisują wybrane regiony, miasta lub atrakcje Polski. Przewodniki mają format PDF.
 2. W każdym przewodniku Turysta znajdzie sprawdzone i praktyczne gotowe plany na jednodniowe wycieczki po regionie, województwie lub innym obszarze, którego dotyczy przewodnik. Oprócz gotowych planów wycieczek przewodniki zawierają także informacje praktyczne, ciekawostki oraz historię danego regionu. W przewodnikach jest również dużo zdjęć i linków odsyłających do stron zewnętrznych.
 3. Przewodniki służą do zaplanowania sobie urlopu, wycieczki lub wakacji w regionie, którego on dotyczy. Są także praktyczną pomocą przy odwiedzaniu polecanych miejsc i atrakcji, bo ich opisy są dodane przy propozycji danej wycieczki.

§ 3  Jak kupić przewodnik

 1. Żeby kupić elektroniczny przewodnik w Sklepie, Turysta wybiera przewodnik, który chce nabyć, zapoznaje się z jego opisem, żeby ustalić, czy przewodnik odpowiada jego potrzebom, a następnie przechodzi kolejne kroki zakupu.
 2. Po zapoznaniu się z opisem przewodnika oraz informacjami dodatkowymi, w tym ceną, Turysta wybiera opcję „Do koszyka”. Opcja ta nie zobowiązuje jeszcze do zapłaty. Po przejściu „Do koszyka”, Turysta wypełnia informacje niezbędne do realizacji zamówienia podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link do pobrania przewodnika. Następnie Turysta sprawdza poprawność wpisanych danych, zaznacza, czy chce otrzymać fakturę za zakup (jeśli tak, to wypełnia dane do faktury), wybiera sposób płatności, zaznacza odpowiednie zgody oraz klika „Zapłać”. W tym momencie Turysta zawiera z Ruszaj w Drogę! umowę zakupu przewodnika.
 3. Kliknięcie opcji „Zapłać” zobowiązuje Turystę do wykonania przelewu celem opłacenia wybranego przewodnika. Turysta przechodzi do formatki zapłaty (tzw. bramka płatnicza) i wybiera sposób zapłaty i bank, z którego realizowana będzie zapłata.
 4. Przy pobieraniu płatności za przewodnik, Ruszaj w Drogę! korzysta z bramki płatniczej, tj. rozwiązania informatycznego umożliwiającego szybkie wykonanie przelewu lub płatności kartą za pomocą narzędzi internetowych dostarczonych przez banki i wydawców kart, którą dostarcza operator płatności firma PayU z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Operator płatności działa w imieniu i na rzecz Ruszaj w Drogę! Odnotowanie płatności przez operatora płatności firmę PayU oznacza odnotowanie płatności przez Ruszaj w Drogę! Lista obsługiwanych przelewów i kart dostępna jest na stronie internetowej: Zamówienia i płatności cyfrowe
 5. Po poprawnej realizacji płatności, tj. gdy operator płatności działający na rzecz Ruszaj w Drogę! odnotuje zapłatę za przewodnik, Turysta otrzymuje mail z linkiem do pobrania zakupionego przewodnika. Potwierdzenie oraz mail z linkiem do przewodnika wysyłane jest na adres e-mail podany przez Turystę w procesie zakupu.
 6. Jeśli Turysta zrezygnuje z dokończenia procesu płatności, umowa zostaje rozwiązana, a Ruszaj w Drogę! nie wysyła Turyście maila z linkiem do pobrania przewodnika. Do czasu otrzymania przez Ruszaj w Drogę! zapłaty, Turysta nie otrzyma maila z linkiem do pobrania przewodnika. W przypadku otrzymania przewodnika pomimo braku obciążenia rachunku Turysty kwotą zakupu, Turysta zobowiązany jest uiścić płatność za przewodnik przelewem na rachunek bankowy Fundacji Ruszaj w Drogę! o numerze: 51 1750 0012 0000 0000 3348 8726 (Bank BNP Paribas), Dane do przelewu: Fundacja Ruszaj w Drogę! Ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo.
 7. Jeśli Turysta korzysta ze sposobu płatności typu szybki przelew, zapłata następuje niezwłocznie, a mail z linkiem do pobrania przewodnika wysyłany jest w ciągu kilku minut. Wybór zwykłego przelewu lub innej formy płatności może spowodować, że mail z linkiem do przewodnika zostanie wysłany maksymalnie w ciągu 3 dni od dnia odnotowania zapłaty za przewodnik.
 8. Żeby pobrać plik PDF z przewodnikiem, Turysta klika przycisk „Pobierz plik” znajdujący się w treści maila. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik. Plik jest udostępniany do pobrania w paczce ZIP, która zawiera numer zamówienia. Paczkę ZIP z przewodnikiem w formacie PDF Turysta rozpakuje z pomocą oprogramowania do rozpakowywania paczek ZIP zainstalowanego na urządzeniu, na które pobierany jest plik.
 9. Plik z przewodnikiem będzie udostępniony do pobrania przez 48 godzin od chwili jego wygenerowania przez Sklep. Turysta otrzymuje w mailu informację do kiedy może pobrać plik. Turysta może pobrać plik z przewodnikiem maksymalnie 3 razy.
 10. Ruszaj w Drogę! może stosować obniżki cenowe w wybranych terminach lub wobec wybranych grup osób (na przykład Darczyńcy Fundacji). Aktualna cena przewodnika widoczna jest zawsze przed zakupem w sklepie internetowym. Ceny w Sklepie są cenami brutto.
 11. Jeśli Turysta będący osobą fizyczną jest niepełnoletni, zakup przewodnika może nastąpić wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna. Turysta poprzez zakup przewodnika deklaruje, że jest osobą pełnoletnią lub – będąc osobą niepełnoletnią – uzyskał zgodę opiekuna prawnego na zakup przewodnika.

§ 4  Wymogi techniczne do zakupu elektronicznego przewodnika oraz korzystania z niego

 1. Turysta, żeby kupić przewodnik w Sklepie oraz korzystać z niego na swoim urządzeniu elektronicznym, musi dysponować infrastrukturą spełniającą jednocześnie następujące wymogi techniczne:
  1. komputer lub telefon, albo inne podobne urządzenie posiadające połączenie z siecią internetową (wyłącznie w celu pobrania przewodnika) oraz pamięcią umożliwiającą przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (w celu korzystania z przewodnika);
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie Sklepu oraz pobieranie i zapisanie dokumentów w postaci elektronicznej w pamięci urządzenia, o którym mowa w pkt 1);
  3. program umożliwiający prawidłowe rozpakowanie paczki ZIP i wyświetlenie treści przewodnika zapisanego w formacie .PDF, np. Adobe PDF Reader lub PDF Foxit Reader; do prawidłowego wyświetlenia treści przewodnika nie jest wymagane połączenie internetowe, jeśli przewodnik zapisano wcześniej w pamięci urządzenia;
  4. internetowe konto pocztowe (adres e-mail).
 2. Plik przewodnika posiada następujące funkcjonalności i techniczne środki ochrony:
  1. może być otwarty przez program w wersji Acrobat 6.0 lub nowszy, lub program innego producenta odpowiadający takiemu standardowi,
  2. może być drukowany,
  3. nie może być edytowany ani zmieniany,
  4. nie może być kopiowany,
  5. nie może być komentowany,
  6. nie może być wypełniany,
  7. nie może być podpisywany,
  8. nie można tworzyć dla niego stron szablonowych.

§ 5 Licencja na korzystanie z przewodnika

 1. Każdy przewodnik oferowany w Sklepie przez Ruszaj w Drogę! stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jest objęty ochroną autorską przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być używany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej licencji. Majątkowe prawa autorskie do przewodników przysługują w całości Ruszaj w Drogę! Osobiste prawa autorskie do przewodników przysługują Katarzynie i Maciejowi Marczewskim. Ruszaj w Drogę! ma obowiązek dostarczenia Turyście przewodników pozbawionych wad. Ruszaj w Drogę! oświadcza, że dostarcza Turyście przewodniki pozbawione wad prawnych.
 2. Z chwilą zapłaty ceny Ruszaj w Drogę! udziela Turyście licencji na następujących warunkach:
  1. Licencja jest niewyłączna i odpłatna – to oznacza, że Ruszaj w Drogę! może udzielać licencji na przewodnik także innym osobom, a sama licencja zostaje udzielona już po opłaceniu przewodnika,
  2. Licencja jest udzielona na czas nieokreślony wyłącznie Turyście, który kupił przewodnik,
  3. Licencja jest ograniczona terytorialnie – obowiązuje wyłącznie na terenie Polski,
  4. Turysta nie ma prawa udzielać dalszych licencji na przewodnik innym osobom,
  5. Turysta ma prawo korzystać z przewodnika wyłącznie na własny użytek; przez korzystanie rozumie się zapisanie, kopiowanie, wyświetlanie lub przenoszenie pliku z przewodnikiem wyłącznie na urządzenia lub do zasobów w chmurze, do których wyłącznie Turyście przysługuje stosowne prawo,
  6. Turysta ma prawo pobrać trzykrotnie przewodnik na dowolne urządzenie elektroniczne, do którego Turyście przysługuje prawo,
  7. Turysta ma prawo wydrukować przewodnik, wyłącznie na własny użytek.
 3. Zakazuje się w szczególności:
  1. dokonywania zmian lub modyfikacji, tworzenia opracowań przewodników oraz rozpowszechniania przewodników lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,
  2. utrwalania lub zwielokrotniania przewodników w celu ich rozpowszechniania,
  3. kopiowania przewodników w celu ich udostępnienia osobom trzecim,
  4. komercyjnego wykorzystywania przewodników w jakikolwiek sposób,
  5. wykorzystywania przewodników do własnej zawodowej, gospodarczej lub statutowej działalności Turysty, także jeśli ta działalność nie jest komercyjna,
  6. publikowania, wyświetlania, przesyłania i udostępniania przewodników osobom trzecim, a w szczególności udostępniania przewodników w serwisach do dzielenia się plikami.
 4. Turysta jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z przewodników w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 5. Jeśli Turysta będzie korzystał z prawa cytatu, zobowiązany jest podpisać cytat imionami i nazwiskami autorów oraz oznaczeniem Ruszaj w Drogę!: Kasia i Maciej Marczewscy, Fundacja Ruszaj w Drogę! oraz tytułem publikacji, z której cytat pochodzi.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Turyście w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 7  Dane osobowe Turysty

 1. Turysta, żeby kupić przewodnik elektroniczny, musi podać następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu przewodnika elektronicznego. W przypadku żądania wystawienia faktury, Turysta podaje dodatkowo adres, nazwę firmy i NIP. Podając dane Turysta oświadcza, że są one prawdziwe.
 2. Dane są niezbędne dla ważnego zawarcia oraz należytego wykonania umowy sprzedaży oraz dla celów podatkowych Ruszaj w Drogę! Dane mogą być także przetwarzane w celu należytej ochrony interesów Ruszaj w Drogę!, tj. rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami.
 3. Administratorem danych osobowych Turystów będących osobami fizycznymi dla celów zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji obowiązków podatkowych jest Fundacja Ruszaj w Drogę! z siedzibą w Pępowie.  
 4. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem ich udostępnienia operatorowi płatności – firmie PayU.
 5. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące danych osobowych Turystów będących osobami fizycznymi zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie www.sklep.ruszajwdroge.pl/strona/polityka_prywatnosci 

§ 8 Jak złożyć reklamację

 1.  Turysta może składać do Ruszaj w Drogę! reklamacje w następujący sposób:
  1. drogą pisemną - na adres: Fundacja Ruszaj w Drogę!, ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo
  2. drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza kontaktu w Sklepie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: "sklep małpka ruszajwdroge kropeczka pl"
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie danych Turysty oraz czego Turysta żąda w związku z reklamacją. Reklamacja powinna zawierać adres korespondencyjny Turysty, chyba że:
  1. Turysta złożył reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu - wówczas adres korespondencyjny nie jest wymagany;
  2. Turysta złożył wniosek o otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną - wówczas wskazuje on adres poczty e-mail do doręczenia odpowiedzi na reklamację, chyba że Ruszaj w Drogę! posiada adres e-mail Turysty;
  3. Turysta nie jest osobą fizyczną - wówczas adres korespondencyjny nie jest wymagany, jeśli Turysta podał Ruszaj w Drogę! adres poczty e-mail lub Ruszaj w Drogę! posiada adres poczty e-mail Turysty.
 3. Na żądanie Turysty Ruszaj w Drogę! potwierdza mu otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 4. Ruszaj w Drogę! rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w pkt. 5, Ruszaj w Drogę! wyjaśnia Turyście przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które musi ustalić dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Ruszaj w Drogę! zwraca się do Turysty z prośbą o jej uzupełnienie.
 7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej na adres korespondencyjny Turysty, chyba że:
  1. Turysta złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą elektroniczną –wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Turystę adres poczty e-mail,
  2. Turysta nie jest osobą fizyczną - wówczas odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Turystę adres poczty e-mail.
 8. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Turysty przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
 9. Turysta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Turysta ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przewodnika,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Turysta może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl  
 10. Turysta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Turyście przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Ruszaj w Drogę! do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (co do zasady jeśli pozwanym będzie Ruszaj w Drogę! - sąd właściwy ze względu na adres siedziby Ruszaj w Drogę!).

§ 9  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Sklepie dla każdego Turysty.
 2. Każdorazowo do umów sprzedaży stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Turystę. Wersję takiego Regulaminu Turysta otrzymuje każdorazowo na swój e-mail po dokonaniu zakupu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2019r.

Zgarnij darmowy rozdział i plan na weekend w Bieszczadach

Dołącz do 8.000 zadowolonych czytelników naszych maili. Dostaniesz:

 • Darmowy rozdział przewodnika Ruszaj w Bieszczady
 • Plan na 3 dni w Bieszczadach z opisem wycieczki na Tarnicę
 • Dostęp do 16 odcinków darmowego Kursu Ruszaj w Drogę!
 • Informacje o darmowych przewodnikach i spotkaniach Klubu Ruszaj w Drogę!

Sprawdź jak piszemy o Bieszczadach

Obserwuj @ruszajwdroge na Instagramie. Sprawdź jak opisujemy bieszczadzkie atrakcje i turystyczne szlaki:

Koszyk

Twój koszyk jest pusty. Napełnij go :)

Kup sobie praktyczny przewodnik